Vítejte na stránkách MŠ Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zápis a přijímání

obsah stránky

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kacákova Lhota 48


 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s Obcí Kacákova Lhota v měsíci květnu. 
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ,  informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.ms-kacakova-lhota.webnode.cz) a Obce Kacákova Lhota (www.kacakovalhota.e-obec.cz). 
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok. 
 4. Místo přijímání žádostí pro MŠ Kacákova Lhota je stanoveno v době vyhlášení. 
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží: 
 • žádost o přijetí (dostupná v budově školy) 
 • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, pěstounství, ...) 
 • rodný list dítěte           
 • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání 
 • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 
 • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky + případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra /školského poradenského zařízení/ 

Postup při vyřizování žádostí

 1. Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení.  
 2. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Kacákova Lhota“. 
 3. V době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo nahlížet do spisu. 
 4. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. 
 5. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ  (po dobu 15 dní). Rozhodnutí o nepřijetí je zasláno poštou do vlastních rukou žadatele. 


publikováno: 15. 12. 2021 16:33, OI Developer