Vítejte na stránkách MŠ Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní řád

obsah stránky

Škola: Mateřská škola, Kacákova Lhota 48

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 18 - 2020

Účinnost od: 1.9.2020

Spisový znak:

Skartační znak: 

Změny:


Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám tento Školní řád mateřské školy.


 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků             s pedagogickými pracovníky

1.1  Práva dětí 

       -   dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností 

            a dovedností

dítě má právo na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

dítě má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém kulturním prostředí

 • dítě má právo na ochranu před diskriminací, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, před sociálně patologickými jevy

      1.2  Povinnosti dětí

             -    děti se řídí pokyny učitelek a dalších oprávněných osob

             -    děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování

             -    děti se snaží dodržovat pravidla kulturního chování

             -    do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní 

                   výchovu dětí. 

      1.3  Práva zákonných zástupců

             -    zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících 

                  osobního a rodinného života

 • zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s ředitelkou MŠ být přítomen zejména při adaptaci dítěte na kolektiv ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ
 • zákonný zástupce dítěte má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, na poradenskou činnost
 • zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ
 • zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

       1.4  Povinnosti zákonných zástupců   

            -     zákonný zástupce dítěte má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ

            -     v případě, že dítě bez řádné omluvy do MŠ nedochází déle jak 2 týdny, může 

                   ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy (netýká 

                   se povinného předškolního vzdělávání)

 • zákonný zástupce dítěte má povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní 

 matriku, změny v těchto údajích, především změna adresy, příjmení, místo    trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.

 • zákonný zástupce dítěte má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu

      1.5   Pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými 

              pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření
 • zákonní zástupci dětí dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ
 • zákonní zástupci dětí dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními rodiči pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a pedagogické pracovnice se řídí zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů
 • pedagogičtí pracovníci přispívají svou činností k naplnění práv dětí. Jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

        1.6  Práva pedagogických pracovníků

                  Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

                  a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, 

                      zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo fyzickým nátlakem ze strany 

                      dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které

                      jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

                  b) aby nebylo do jejich pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními

                      předpisy

                  c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu

                      se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně 

                      pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

                 d) volit a být voleni do školské rady

                 e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

      1.7. Povinnosti pedagogických pracovníků

                 Pedagogický pracovník je povinen

                  a)vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

                  b)chránit a respektovat práva dítěte

                  c)chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování

                     ve školách a školských zařízeních

                  d)svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima 

                      ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

                  e)zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace 

                     o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského

                     zařízení a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

                  f)poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené 

                     s výchovou a vzděláváním

 1. Povinné předškolní vzdělávání
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání ) § 34a odst.2)
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona
 • Dítě, pro které je povinné vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Mateřská škola, Kacákova Lhota, příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte ) §34a odst.2)
 • Zákonný zástupce je povinen  zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven na 8.00h-12.00h
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají období školních prázdnin) viz organizace školního roku v ZŠ a SŠ). Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a ŠZ.

2.1 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

-     nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte a to do 3 dnů

-     telefonicky, osobně učitelce do14dní,  písemně do sešitu v šatně do 1měsíce, od 

      lékaře po měsíční nepřítomnosti- každou absenci zapíše do omluvného listu, který 

      předá ředitelce školy

 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně právní ochrany dětí )§ 34a odst.4)

2.2  Individuální vzdělávání dítěte

-      zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání       individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

-     oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte  musí obsahovat a) jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu  dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

-     ředitelka předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

      vzděláváno. Vychází ze ŠVP MŠ. 

 • ředitelka dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření přezkoušení v MŠ, termíny ověření včetně náhradních termínů) ověření se uskuteční v období od 3. do 4.měsíce od začátku školního roku
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • ředitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost
 • o  přijetí rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií § 34 SZ a na základě správního řízení.
 • Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.

Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

 • Rodiče mohou využít v době zápisu dětí do mateřské školy adaptační režim a zúčastnit se společně se svým dítětem vzdělávacího programu v mateřské škole.


 1. Provoz a vnitřní režim školy

3.1 Provoz mateřské školy

     -     provoz mateřské školy je od 6.30 h do 15.45 h.

     -     děti přicházejí obvykle mezi 6.45 h a 8.30 h. Poté se MŠ zamyká.  Pozdní příchod 

           oznámí zákonný zástupce  předem pedagogickým pracovnicím


 • Režim dne:   6.30 –8.00    ranní hry dle zájmu dětí, výtvarné a pracovní činnosti, 

                                           pohybové chvilky

                                 8.00 – 8.30    hygiena, přesnídávka

                                 8.30-   9.30    hry, plnění úkolů z ŠVP, pohybové chvilky

                                 9.30 -  11.30  pobyt venku

                                11.30 - 12.00  hygiena, oběd

                                12.00 - 14.00  odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

                                                       spánku

                                14.00 - 14.30  hygiena, svačina

                                14.30 –15.45  hry, individuální práce, pohybové chvilky

     -     Přerušení provozu: přerušení provozu v prosinci v době vánočních prázdnin a 

           o hlavních prázdninách v měsíci červenci a srpnu oznámí ředitelka zákonným    

           zástupcům 2 měsíce předem. Provoz MŠ o jiných školních prázdninách se 

           neuskuteční v případě 5 a méně přihlášených dětí  (po dohodě se zřizovatelem)

3.2  Režim ve škole

  3.2.1 předávání dětí a jejich bezpečnost:

           Zákonný zástupce doprovodí své dítě do šatny, poté upravené a zdravé je předá 

           pedagogické pracovnici, která zodpovídá za dítě do doby řádného předání 

           zákonnému zástupci. Do doby řádného předání učitelce zodpovídá za bezpečnost 

           dítěte zákonný zástupce


3.2.2.onemocnění dítěte: s kašlem, rýmou, teplotou, průjmem nesmí dítě přicházet do

                 MŠ, ohrozilo by zdraví dalších dětí i pracovníků. 

                 Při zjištění příznaků nemoci dítěte bude zákonný zástupce informován telefonicky 

                 a  bude vyzván, aby si dítě co nejrychleji vyzvedl. Po nemoci potvrzení od lékaře

                 nevyžadujeme. Potvrzení bude vyžádáno, pokud budou přetrvávat příznaky 

                 nemoci.  Zákonný zástupce je povinen hlásit infekční onemocnění v rodině.


       3.2.3 pojištění proti úrazům: všechny děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu

                v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.


        3.2.4 odvádění dítěte z mateřské školy: zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte 

                 písemně pověřit  a zmocnit jinou osobu. Bez písemného pověření nevydají učitelky 

                 dítě nikomu jinému, než rodičům. U nezletilých sourozenců, kteří vyzvedávají dítě,

                 je třeba zvláštního pověření a prokázání totožnosti.


        3.2.5 přijímací řízení do MŠ: zápis do MŠ probíhá v květnu (po dohodě s obcí), termíny

                 jsou včas zveřejněny. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka do 

                 30 dnů od podání žádosti a informuje rodiče předáním „Rozhodnutí o přijetí 

                 k předškolnímu vzdělávání“. Do mateřské školy přijímáme děti tělesně, duševně a 

                 smyslově zdravé, zpravidla od 3 let věku, nejdříve však děti od 2 let, toto 

                 ustanovení platí do 31.8.2021. Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem 

                 školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého 

                 pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše nejvyššího povoleného počtu

                 dětí uvedeného ve školském rejstříku. Podmínkou přijetí k předškolnímu 

     vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným         

     očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

     podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti,                

     pro které je vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které 

     dosáhly od  počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého 

     roku věku. (§ 34 odst.1)  Přijímání se řídí kritérii k přijetí dětí do MŠ. 

  

       3.2.6 Stravování: Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí 

                školní jídelny. Ta zároveň vybírá stravné a úplatu za provoz do 15. dne 

                příslušného měsíce. Stravování je ošetřeno „Vnitřním řádem školní jídelny“a výše

                úplaty za provoz se řídí „Vnitřním předpisem o stanovení výše úplaty“


      3.2.7 Pravomoci ředitelky školy: ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do

               mateřské školy, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce

               dítěte, jestliže: -dítě bez omluvy nedochází do školy déle, než 14 dnů

                                          - zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz

                                          - ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

                                          - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravování 

                                            ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín 

                                            úhrady


 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

     -      pedagogická pracovnice od dětí neodchází, nenechává je bez dozoru

     -      po celou dobu pobytu v MŠ je dítě pod dohledem pedagogických pracovníků, za 

            bezpečnost odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte do doby 

            předání zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě

 • prostředí MŠ odpovídá bezpečnostním předpisům, učitelky dbají na dodržování bezpečnostních pravidel jak v budově, tak při pobytu venku
 • při pobytu venku jsou přítomny vždy 2 pedagogické pracovnice
 • při specifických činnostech (sportovních nebo výletech) bude o bezpečnost pečovat další zletilá osoba, která je v pracovním vztahu k mateřské škole
 • zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti , aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz
 • dítě v MŠ potřebuje: jiné oblečení pro pobyt ve třídě, jiné pro pobyt venku (holínky), pyžamo, přezůvky s plnou patou, ne pantofle 
 • učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám (silný déšť, vítr, mráz…), vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu
 • kniha úrazů: je uložena v ředitelně školy a zodpovídá za ni ředitelka školy, evidují se všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, zápis provádí pracovník, který byl úrazu přítomen


   4.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

     -      všechny pracovnice chrání děti před projevy diskriminace, násilí nebo nepřátelství

     -      všem osobám je v prostoru mateřské školy zakázáno užívat návykové látky nebo 

            s nimi manipulovat

 • škola je povinna oznámit orgánům sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno 

  

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

Pracovnice mateřské školy, zákonní zástupci dětí i další občané, kteří se nacházejí v budově školy jsou povinni chránit majetek školy před poškozováním, zničením nebo zneužitím, šetrně nakládat s vybavením školy a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy. Také děti je třeba vést k dodržování těchto pravidel zacházení s majetkem. Škodu na majetku školy, kterou v areálu školy úmyslně dítě způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte v plné výši uhradit.


 1. GDPR

      6.1   Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

     6.1.1 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

              fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,

     6.1.2 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před   

              zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské 

              pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště,             

              s nimiž přišli do styku,

   6.1.3  Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz 

             osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí 

             směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

   6.1.4 Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, 

            propagační materiály, fotografie) je možné s výslovným souhlasem zákonných 

            zástupců dětí.Projednáno na pedagogické poradě dne 24.8.2020


Tento školní řád nabývá platnost dne 1.9.2020                                                                                       Hana Poláková, ředitelka školy


publikováno: 15. 12. 2021 16:30, OI Developer