Vítejte na stránkách MŠ Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní vzdělávací program

obsah stránky

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
pro MŠ Kacáková Lhota


Název programu:


               JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

Platnost dokumentu: 

od 1. 9. 2017 do příští aktualizace

Číslo jednací:

8/2017

Schváleno:

31. 8. 2017

Aktualizace:

29.8. 2018, 1.2.2019, 25.8.2020, 27.8.2021

Motto: „ Kdo je moudrý, ten to ví, kdo  si hraje nezlobí“

1. Identifikační údaje školy

1.1 Název ŠVP: „ Je nám krásně na světě“

1.2  Název školy: Mateřská škola, Kacákova Lhota  48

       Mateřská škola v Kacákově Lhotě sídlí na adrese Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín, společně s obecním úřadem, který je jejím zřizovatelem.

Telefon:  733 642 189

IČO: 75015391

e-mail: ms.kacakova lhota@seznam.cz 

www. ms.kacakovalhota.cz

1.3  Ředitelka školy: Hana Poláková

1.4 Zřizovatel: Obec Kacákova Lhota, starosta – Jaroslav Řehák

      Mateřská škola je samostatným pracovištěm sídlícím na výše uvedené adrese.


    1. Platnost dokumentu: ŠVP s názvem:“ Je nám krásně na světě“ zpracovala Hana Poláková. 

Dokument schválil zřizovatel dne 31.8.2017 a pedagogická rada téhož dne. 

Platnost dokumentu: od 1.9.2017 do příští aktualizace

Číslo jednací: 8/2017

2. Obecná charakteristika školy

2.1  Jednotřídní mateřská škola s jednou třídou, která má kapacitu 25 dětí.

2.2 Budova školy byla vystavěna v r. 1906, přestavba na MŠ začala v r. 1975 za přispění občanů, Agrostroje Jičín, Zemědělského družstva v Úlibicích.a otevřena byla 16.10.1978. Na tehdejší dobu byla velmi moderně a vkusně vybavena pro 35 dětí.  Škola má vlastní školní jídelnu, která je umístěna v přízemí spolu s šatnou a úřadovnou OÚ.

V 1.poschodí je umístěna třída a herna, sociální zařízení a přípravná kuchyně.                             

V roce 2017 byla realizována akce ve spolufinancování Evropské unie a Obce Kacákova Lhota s názvem: „ Energetické úspory obecního domu“. Proběhla výměna venkovních dveří a oken, zateplení celé budovy, půdy, výměna akumulačních kamen za tepelné čerpadlo s radiátory. Byly rekonstruovány prostory za kuchyní, technická místnost a v budově byla umístěna vzduchotechnika, tzv.rekuperace. Okolo budovy byla položena zámková dlažba a zabudováno nové zábradlí. Nutností je vybudování dětského hřiště. V roce 2021 proběhla rekonstrukce kuchyňského výtahu.

Budova se nachází uprostřed velké zahrady, která je členěna na zahradu pro vyžití dětí, ovocný sad a travnaté hřiště. Součástí je altánek využívaný ke hře dětí za nepříznivého počasí.

Zahrada se spoustou stromů a keřů umožňuje sběr přírodnin, které bohatě využíváme. Další výhodou je nedaleký les, louky, rybník – vesnická příroda, která nás obklopuje.

3. Podmínky pro vzdělávání

3.1 Věcné podmínky  

 Pedagogické pracovnice školy se při plnění vzdělávacího programu snaží vyhovět všem požadavkům nebo se k nim co nejvíce přiblížit. ŠVP je vnímán jako celek, podle kterého se odvíjí každodenní činnost dětí.

Vybavení MŠ je zastaralé, můžeme obměňovat postupně, vše záleží na finančních podmínkách. 

V dubnu 2017 začala rekonstrukce budovy, která byla celá zateplena, byla vyměněna okna, odstraněna akumulační kamna. Topení bylo nahrazeno tepelným čerpadlem. 

Obecní úřad počítá ještě s nátěrem střechy a vybudováním dětského hřiště. Rády bychom vybavily třídu novým nábytkem, policemi, které jsou přístupné mladším dětem. Podařilo se nám částečně obnovit zařízení toalet a vyměnily se skříňky na ručníky díky soutěži s Domestosem, kde jsme vyhráli 2. cenu na rekonstrukci toalet. 

Také rodiče dětí jsou velmi vstřícní a ochotní pomoci. Někteří předají před vánoci finanční dar, jiní zakoupí hračky nebo pomůcky. Takto máme nový přehrávač DVD, zahradní bazén nebo  venkovní skluzavku a houpacího koníka. Rodiče rádi přiloží ruku k dílu a pomohou při zvelebování zahrady nebo česání vlastního ovoce. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru, jsou přístupné dětem i rodičům. Hračky, pomůcky, náčiní jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a dokázaly je samy ukládat.


    1. Organizace chodu

Do Mateřské školy v Kacákově Lhotě jsou přijímány děti od 3 let, výjimečně od 2 let. Přednostně jsou přijaty děti, které dovrší 5 let a mají povinné předškolní vzdělávání. Dále jsou přijaty děti z Kacákovy Lhoty a okolních obcí, s  kterými má obec uzavřenou dohodu. Teprve potom jsou přijímány děti ostatní (postup určuje směrnice k přijímání dětí).

Cílová kapacita je dle školského rejstříku 25 přijatých dětí.

Organizační chod školy je optimálně přizpůsoben podmínkám a požadavkům rodičů v návaznosti na dopravu do MŠ a zpět. Provozní doba je přizpůsobena zejména k časnějšímu příchodu do MŠ.

V denním režimu školy je zejména pamatováno na dostatek času na stravování ve vlastní školní jídelně, která se může přizpůsobit změnám – např. doba výdeje. Prioritou v denním časovém 

rozvrhu je dostatek prostoru pro hru dětí a každodenní pobyt dětí venku.

Bezpečnost při pobytu venku je zajištěna částečným překrýváním pedagogických pracovníků,

zejména při vycházkách mimo zahradu je překrývání zajištěno 2,5hodinami.    

Organizační chod školy umožňuje zařazovat výuku anglického jazyka lektorkou jazykové školy nebo např. účast na plaveckém kursu v Jičíně. Do  programu každoročně zařazujeme besídky, schůzky s rodiči, výlety a návštěvy kulturních představení, lyžařské začátky nebo den otevřených dveří.

Pracovnice MŠ, musejí úzce spolupracovat, přizpůsobovat se změnám a vzájemně se zastupovat. Též názory a požadavky rodičů jsou v organizační práci školy respektovány.

3.3 Životospráva

Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Děti mají pestrou stravu, která obsahuje dostatek ovoce, zeleniny, mléka, ryb a luštěnin. Děti mají neustále k dispozici dostatek tekutin, např. čaj, mléčný nápoj, pitnou vodu a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány dostatečné intervaly.

 Denní program je pružný, umožňuje přizpůsobit se potřebám a aktuální situaci, rodiče mohou své děti přivádět dle svých možností.                                                                                                                                                                            Měsíčně kontroluje vedoucí ŠJ výživové dávky ve spotřebním koši,  jídelna vaří podle nových receptur a postupně zavádíme v naší jídelně trendy moderní zdravé výživy. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí.      

3.4 Psychosociální podmínky

Psychosociální podmínky v malém kolektivu jednotřídní MŠ jsou velmi příznivé pro děti  z méně podnětného prostředí, citově labilní děti a také pro děti se speciálními potřebami, např.dietami. Veškerá práce s dětmi je vedena v rodinném duchu, smíšené oddělení dává možnost vzájemného působení starších dětí na mladší a pomoci slabším jedincům. 

Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační režim, tak aby si postupně zvykaly na nové prostředí i situaci s člověkem jim nejbližším. Při plnění vhodných psychosociálních podmínek je prioritou spokojenost, jistota a bezpečnost dětí, respektování individuálních potřeb, rovnocenné postavení. Způsob vedení dětí je vstřícný, vlídný, s pozitivním hodnocením a přiměřeným užíváním pochvaly. Důležitá je důvěra mezi učitelkou a dítětem, ohleduplnost a prevence šikany i jiných negativních jevů.

4. Organizace vzdělávání

4.1   Náplň  dne je variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí.    

              Režim dne:   6.30 –8.15    ranní hry dle zájmu dětí, výtvarné a pracovní činnosti, 

                                                            pohybové chvilky

                                    8.15 – 8.45    hygiena, přesnídávka

                                    8.45-   9.30    plnění úkolů z ŠVP, pohybové chvilky

                                    9.30 -  11.30  pobyt venku

                                   11.30 - 12.00  hygiena, oběd

                                   12.00 - 14.00  odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

                                                             spánku

                                14.00 - 14.30  hygiena, svačina

                                14.30 –15.45  hry, individuální práce, pohybové chvilky

5. Vzdělávací cíle školy

5.1 Vzdělávací cíle školy

- podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji

- vedení dětí ke vzájemné komunikaci, ohleduplnosti, toleranci a respektu

- rozvíjení samostatnosti, tvořivosti a zdravého sebevědomí dítěte, respektování individuálních zvláštnosti, akceptování osobností dítěte

- zvyšování tělesné zdatnosti, umožnění pohybové aktivity během celého dne, zejména při pobytu venku, využití přírodních podmínek v okolí školy

- vytváření příjemného a zdravého prostředí pro harmonický rozvoj dítěte tak, aby bylo šťastné, spokojené, s pocitem jistoty v téměř domácím prostředí

- respektování individuální potřeby spánku a odpočinku, nespavým dětem možnost poskytnout náhradní klidnou činnost

- možnost výuky anglického jazyka s lektorkou z jazykové školy

- zařazování nadstandardních aktivit:

• vystoupení pro rodiče a místní občany při různých příležitostech a oslavách

• školní výlety do okolí za spoluúčasti rodičů

• plavecký výcvik v jičínském bazénu

• návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav

• spolupráce s ostatními mateřskými školami, 1. třídou ZŠ, ZUŠ

• besídky s ukázkami činností, dílničky, rozloučení s předškoláky

• lyžařské začátky v Herlíkovicích nebo Vysokém n.Jiz.

6. Vzdělávací  obsah

6.1 ŠVP Mateřské školy v Kacákově Lhotě je uspořádán do 8 integrovaných bloků, které jsou stanoveny pro celou věkovou skupinu společně. Tvoří jej vnitřně propojený celek. Tyto integrované bloky je možno doplnit aktivitami a činnostmi, jsou obsaženy v podrobně rozpracovaných měsíčních plánech a tématicky odlišených podtématech ( nabídka činností).

Podtémata lze obměňovat a přiřazovat podle aktuální potřeby k různým integrovaným blokům.

Struktura integrovaného bloku:

• záměr

• dílčí cíle z pěti vzdělávacích oblastí

• nabídka činností

• očekávaný výstup

Integrované bloky mají tyto názvy:

Podzim

Zima 

Jaro a Velikonoce

Léto

Hračky

Domov a rodina

Šikovné ruce

Vánoce

publikováno: 15. 12. 2021 16:30, OI Developer