Vítejte na stránkách MŠ Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provozní a stravovací řád ŠJ

obsah stránky

Mateřská škola Kacákova Lhota

Provozní a stravovací řád školní jídelny

Č.j.: 21-2020

Účinnost od: 1.9.2020

Spisový znak:

Skartační znak: 

Změny: 


                                                     I.  Provozní řád ŠJ

1.1 Školní jídelna mateřské školy je součástí Mateřské školy v Kacákově Lhotě. Její provoz je od 6.45 h do 15.00 h.

1.2 Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 410/2005 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP 

1.3  ŠJ dodržuje : a) stanovený pitný režim

    b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

      - norma syrového masa - 

      - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje 

1.4  ŠJ denně  vede předepsanou evidenci.

1.5   Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním

     průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

1.6   V kuchyni je vyvěšen seznam rizikových potravin.

1.7   Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

II. Stravovací řád ŠJ


2.1 časový rozvrh výdeje stravy : přesnídávka  8.00 – 8.30

                                                               Oběd:           11.30-12.00

                                                               Svačina:       14.00-14.30

2.2 Stravné : celodenní    - 38,-Kč,  zvýšený normativ: 41,-Kč

                        bez svačiny 29 Kč ( týká se pouze dětí, které chodí po obědě celý měsíc a tato skutečnost byla nahlášena v kanceláři ŠJ  před začátkem daného měsíce)

                                

2.3 Poplatky za stravné se hradí 

- v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ       

 - pravidelně každý měsíc - vždy každou středu od 7.00do 8.30

2.4 Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit ústně, telefonicky nebo písemně do sešitu v šatně.  První den absence, pokud nebyla předpokládána,je zákonný zástupce povinen oznámit nejpozději do 8.00 h a oběd si tento den odebrat do jménem označeného jídlonosiče, nejpozději do 11.00h. K vydávanému obědu v 11.00h není možno vydat přesnídávku a odpolední svačinu z hygienických důvodů.

Na druhý a další den nemoci je povinností zákonného zástupce dítěte řádně dítě odhlásit ze stravy!


           Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné  kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky. 


2.5 Odchod po obědě - pokud je tato skutečnost nahlášena ráno do 8.00 h paní 

učitelce, je dítěti vydána odpolední balená svačina.

III. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

3.1 stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami

3.2 finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.

3.3 pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo, doplňková jídla mohou odebírat pouze za plnou úhradu nákladů na potraviny a věcných a provozních nákladů

3.4 výše finančního normativu je stanovena  na 23Kč

Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.). Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ. ( §25)

IV. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

4.1 tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku

4.2 ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny,  

ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek,

 cereálního pečiva a mléčných výrobků

4.3 je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem …

 - vitamínový nápoj s jódem

                   (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)

4.4po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení každého problému

pravidla pro tvorbu jídelního lístku

- řídí se platnými vyhláškami

- podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

   spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná 

                           výživová norma

  - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

orientační přehled pro dodržení daných pravidel


druh - úprava jídla

četnost

Masité

3x týdně

Sladké

2x měsíčně

bezmasé nebo polomasité

1x týdně

brambory (v různých úpravách)

2-3x týdně

rýže, těstoviny ...

1-2x týdně

houskový knedlík

2x měsíčně

jiné kynuté jídlo (buchty, vdolky ...)

2x měsíčně

luštěniny – kaše

2x měsíčně

luštěniny – polévka

2x měsíčně

filé (jiná podoba ryb)

2x měsíčně

mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry)

1-2x týdně

ovoce, zelenina

denně

mléko (dítě by mělo vypít 0,2 l)

denně

smažené jídlo

1x měsíčně
  V Kacákově Lhotě dne 31.8.2020                                                 Vedoucí ŠJ:                                                                                            …………………………………


                                                                                             Hana Poláková, ředitelka MŠ


                                                                                           …………………………………..


publikováno: 15. 12. 2021 16:30, OI Developer