Vítejte na stránkách MŠ Kacákova Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stravování dětí

obsah stránky

      Mateřská  škola  Kacákova  Lhota

          IČ: 75015391, Kacákova Lhota 48

      Vnitřní předpis o stravování dětí v mateřské školeObsah: Čl.č.1 Úvodní ustanovení

             Čl.č.2 Organizace a rozsah školního stravování

             Čl.č.3 Podmínky pro poskytování školního stravování

                                a) Způsob hrazení úplaty za předšk. stravování

                                b) Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků

                                c) Režim výdeje stravy

Účinnost: od 1.září 2020

Tato směrnice je závazná pro zákonné zástupce dětí.

Ředitelka Mateřské školy v Kacákově Lhotě na základě § 119 zákona                                                                                                                                        č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném                                                                                                                                       a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování                                                                                                                                 vydává tuto směrnici:

Čl.1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a další podmínky pro poskytování

školního stravování. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní 

stravování v době jejich pobytu v mateřské škole. ( Z.č.561/2004 § 119)

Čl.2Organizace a rozsah školního stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným

zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ,

stravovalo vždy. (Vyhláška č.14/2004 Sb., o předšk.stravování § 4)

Čl.3
Podmínky pro poskytování školního stravování

Organizace a rozsah školního stravování v MŠ a úplata za školní stravování 

se řídí zvláštním právním předpisem - Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování.

a) ZPŮSOB HRAZENÍ ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ

    * v hotovosti do 15.dne v měsíci k rukám vedoucí škol. stravování

b) PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ A JÍDEL    

   * Rodič je povinen řádně odhlašovat dítě ze stravování jeden den předem (nejdéle 

     do 13 h).

     Způsob odhlašování:                  - písemně v sešitě v šatně

                                            - telefonicky

                                            - osobně  

  * První den nemoci( pokud nebyla nemoc předpokládána ) zástupce dítěte 

     může odebrat oběd.

    Jménem označený jídlonosič předá zástupce nejpozději do 11.00 h 

    do školní jídelny.

     Cena za takto odebrané jídlo v první den nepřítomnosti dítěte činí 

     38 Kč ( 41 Kč zvýšený normativ).

     K vydanému obědu v 11.00 h není možno vydat přesnídávku ani

     odpolední svačinu z hygienických důvodů. Přesnídávka a odpolední 

     svačina se vydává dle režimu školy.


  * Na druhý a další den nemoci je povinností zástupce dítěte řádně dítě 

    odhlásit ze stravy.


    Pokud zákonný zástupce takto neučiní, bude kalkulace oběda

    od 2. dne až do příchodu dítěte stanovena v plné výši, tedy 

    cena za potraviny + veškeré režijní náklady.

    Cena oběda s režijními náklady činí 74 Kč.

c) REŽIM VÝDEJE STRAVY

    Přesnídávka v době od 8.00 do 8.30 h


    Oběd v době od 11.15 do 12.00 h


    Svačina v době od 14.00 do 14.30 h


Jídlo je podáváno v rámci školního stravování přímo ve třídách.

Z hygienických důvodů se neodebraná strava do daného termínu výdeje 

stravy likviduje.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1.září 2020
                                                                                             Hana Poláková

                                                                                              ředitelka MŠV Kacákově Lhotě dne 24.8.2020                                                     

publikováno: 15. 12. 2021 16:30, OI Developer